دانلود مقاله میراث فرهنگی

دانلود مقاله میراث فرهنگی

دانلود مقاله میراث فرهنگی

دانلود مقاله میراث فرهنگی

دانلود مقاله میراث فرهنگی و و بررسی جنبه های مختلف آن

 

 

 

مفاهیم ومبانی

معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی به مفهوم عام

شیئیت

‌قدمت

پیام انسانی

مفهوم خاص میراث فرهنگی (میراث فرهنگی معنوی)

تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران

تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیونهای بین المللی

تعریف اموال فرهنگی در قرارداد حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ

مبانی حمایت از میراث فرهنگی

مبانی ارزشی

مبانی قانونی

علل ذاتی

تاریخچه حقوق میراث فرهنگی درایران

قبل از انقلاب

تشکیل وزارت معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه

تشکیل وزارت فرهنگ وهنر

جلب همکاری سازمانهای ملی و دولتی

تربیت کارشناسان و متخصصان مورد لزوم

میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی

تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور

تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور

استقرار ضوابط میراث فرهنگی پس از انقلاب

جایگاه میراث فرهنگی در حقوق ایران

میراث فرهنگی در قوانین بنیادین کشور

میراث فرهنگی در قانون اساسی

قانون اساسی چین

قانون اساسی کره جنوبی

قانون اساسی کانادا

قانون اساسی سوریه

میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه اول توسعه

قانون برنامه دوم توسعه

قانون برنامه سوم توسعه

میراث فرهنگی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

میراث فرهنگی در قوانین شهری

مقررات شورای عالی شهرسازی

مقررات شهرداری‌ها

معافیت آثار فرهنگی تاریخی و موزه‌ها از عوارض شهرداری

میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی کشور

میراث فرهنگی در قانون بودجه کل کشور

معافیتهای مالی

قوانین حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی

حفاری در ابنیه واراضی باستانی و حریم آن

تعیین حریم آثار فرهنگی –تاریخی وضوابط حفاظتی آن

حفاری

حقوق و تکالیف مربوط به دارندگان مجوز حفاری

نظارت سازمان میراث فرهنگی بر عملیات حفاری

حفاری در املاک خصوصی

ورود وصدور (قاچاق )

قاچاق اموال فرهنگی تاریخی بدل

استرداد اموال فرهنگی تاریخی

خرید وفروش

خرید و فروش آثار فرهنگی تاریخی منقول

خرید وفروش آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول

سازمانهای حمایت کننده در کشور

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

تشکیل سازمان

اهداف و وظایف سازمان

ارکان سازمان

تشکیلات ستادی سازمان

پژوهشگاه

اهداف ووظایف

شورای مرکز

انجمن میراث فرهنگی

ثبت آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران

اطلاع به دولت

الحاق به معاهدات بین المللی

معاهدات بین المللی

موضوع ودامنه مشول

دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد

دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین

روشهای حمایت از اموال فرهنگی در کنوانسیون

حمایت عام

حمایت خاص

اشغال

حمایت عالی

قلمرو اجرائی کنوانسیون

اقدامات زمان صلح

فراهم آوردن وسائل حفاظت از اموال فرهنگی واقع در سرزمین هر یک از اعضاء

احترام به اموال فرهنگی تاریخی به منزله بخشی از میراث فرهنگی بشری

تعیین نحوه استفاده از اموال فرهنگی تاریخی

پیش بینی مقررات لازم در حقوق داخلی کشورها بمنظور حسن اجرای معاهده

تعیین افراد متخصص وایجاد تشکیلات لازم برای همکاری مقامات کشوری و لشگری

ثبت آثار در فهرست آثار تحت حمایت مخصوص

علامتگذاری آثار

ایجاد پناهگاه های اموال فرهنگی تاریخی

اقدامات لازم الاجراء در زمان جنگ

خودداری از هر گونه عمل خصمانه بر علیه اموال فرهنگی تاریخی

جلوگیری از سرقت وغارت اموال فرهنگی تاریخی

جلوگیری از اقدامات تخریبی و مصادره اموال فرهنگی تاریخی

ممنوعیت عمل انتقامی ( مقابله به مثل)

همکاری با مقامات دولتی که سرزمین آن اشغال شده است

خودداری از استفاده نظامی از عرصه و حریم آثار فرهنگی تاریخی

خودداری از هر گونه عمل خصومت آمیز نسبت به حمل و نقل اموال منقول تحت حمایت مخصوص

خودداری از توقیف و تصرف اموال منقول فرهنگی تاریخی به عنوان غنیمت جنگی

تشکیل کمیته مشورتی ملی در کشورهای عضو کنوانسیون 1954 لاهه

مقررات شکلی و اجرایی

الحاق به کنوانسیون

تجدید نظر در کنوانسیون

 فسخ کنوانسیون

‌نقش یونسکو در اجرای کنوانسیون 1970

نقش مدیر کل یونسکو

نقش سازمان یونسکو

تعهدات دول عضو کنوانسیون

تعهدات ملی

تعهدات تقنینی

تصویب کنوانسیون

تصویب قوانین کیفری واداری

تعهدات اجرایی

تأسیس مؤسسات ذیربط

آموزش

تعهدات نظارتی

نظارت پلیسی

نظارت قضائی واداری

تعهدات بین المللی

موضوع و دامنه شمول

میراث فرهنگی

آثار

مجموعه ها

محوطه ها

میراث طبیعی

ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی

محوطه های طبیعی

ابعاد حمایت از میراث فرهنگی در کنوانسیون

تعهدات کشورهای عضو معاهده 1972 در سطح ملی

‌تعهدات بین المللی کشورهای متعاهد

ثبت آثار فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی

شرایط ثبت اثر فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی

وجود حفاظت حقوقی

مدیریت مناسب

شرایط ثبت اثر طبیعی در فهرست میراث جهانی

فهرست میراث چهانی در معرض خطر

مقررات شکل اجرایی

الحاق به کنوانسیون

تجدیدنظر در کنوانسیون

فسخ کنوانسیون