دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود مقاله بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها
 

 

 

 

تاریخچه 1

مقدمه 2

کیفیت کالا2

نقش طراحی در صنعت بسته بندی 4

بسته بندی و صادرات 12

روش های افزایش کیفیت کالا و خدمات14

کنترل کیفیت 19

عوامل مؤثر در کیفیت طراحی 22

اجزای مدیریت کیفیت فراگیر 25

spcچیست؟39

هزینه یابی کیفیت 41

شرکت XXسهامی عام58

مروری بر تاریخچه کنترل کیفیت در ژاپن 66

اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر85

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت 87

ادغام برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت جامع کیفیت 88

عناصر اصلی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت 89

سنجش ، ارزشیابی و ارتقای مستمر89

پنج رویکرد برنامه ریزی کیفیت95

مراحل اجرا 96

نظریه مدیریت کیفیت 99

زنجیره واکنشی بهبود کیفیت 102

جایزه مالکوم بالدریج104

جوران108

کرازبی 110

تاگوچی113

ایشی کاوا 116

اصول حرکت به سوی کیفیت 117

استانداردهای کیفی و کیفیت 119

ابعاد کیفیت 121

تعاریف 122

پاسخ به چند سؤال کلیدی 124

مدلهای جهانی ارزیابی کیفیت 131

مدیریت کیفیت 133

ساختار روش اجرایی134

مبنای مدیریت کیفیت 140

منابع150

 

 

 

 

 

تاریخچه

از لغات بهره وری و عملکرد به طور متداول در حوزه هایعلمی و تجاری استفاده می شود، اگرچه به ندرت تعریف یا توضیح مناسبی از آنها ارایهشده است.در حقیقت این لغات اغلب گیج کننده اند و با واژگانی چون کارایی،اثربخشی وسوددهی، مترادف در نظر گرفته می شوند(سینک و توتل، ۱۹۸۹؛ چو، ۱۹۸۸؛سومانث، ۱۹۹۴؛کاس و لویز، ۱۹۹۳؛ توماس و بارون، ۱۹۹۴؛جکسون و پیترسون، ۱۹۹۹). دستورالعملهای سنجشو بهبود نیز اغلب بدون درک واضح از آنچه باید اندازه‌گیری شود و بهبود یابد اجرا میگردند.این رویکرد عمل گرا نسبت به بهبود، فرصت فهم کامل و سپس به حد اکثر رساندن عوامل اساسی و موثر در رقابت پذیری و موفقیت را به سادگی از بین می برد.

مطمئنادر محافل علمی،داشتن واژگان و دستور زبان مشترک در تضمین ارتقای درک مشترک، بنیادین و قوی، سودمند است.

کیفیت کالا

امروزه به کیفیت کالا بعنوان یک امر ساختنی توجه می‌شود نه یک مساله کنترل کردنی . تولید یک کالا با کیفیت مناسب نیاز به بهبود عملکرد کلیه قسمتهای دخیل در تولید آن کالا دارد. کنترل کیفیت مواد اولیه، قطعات ساخته شده و نیمه‌ساخته‌ای که محصول از مونتاژ آنها بوجود می‌آید ضروری است ، اما کافی نیست . علاوه بر موارد مذکور باید نظارت و طراحی دقیقی بر کنترل در حین تولید و طراحی بعمل آید. انجام این کار مستلزم طراحی یک سامانه کنترل کیفیت یکپارچه IQCمی‌باشد. اگر چه سابق بر این روشهای TQCبه همین منظور استفاده شده‌اند، اما به نظر می‌رسد که اجرای IQCآسانتر از TQCباشد. طراحی و اجرای یک سیستم IQCعلاوه بر آسان بودن، بیشتر مزایای یک سیستم TQCرا به همراه دارد. سیستم IQCمورد نظر از ادغام دو سیستم کنترل کیفیت آماری و سیستم کنترل فرآیند آماری در مجاورت یک سیستم اطلاعات کیفیت حاصل می‌شود. واحد مورد بررسی این مطالعه یک شرکت بزرگ ماشین‌آلات صنعتی می‌باشد که مدل IQCبرای آن طراحی و اجرا گردیده است .

صنعت بسته بندی و طراحی کالا

می توان گفت زبان تولید،بستهبندی وارایه کالا با شکل مناسب دربازار است.لزوم نگرش سیستماتیک به صنایع بسته بندی،امروز بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود.تنگناهای اقتصادی موجودوکاهش نقدینگیوسرمایه درگردش واحدهای تولیدی،کاهش منابع تامین کننده در آمدهای مالی همه وهمهاهمیت نقش صنعت بسته بندی ولزوم نگرش مدیریتی وسیستماتیک رابیشتر ایجاب میکند.درجهان امروز محصولات بسته بندی شده دارای ویژگیهای کاملا شناخته شده است،امامتاسفانه هنوز نقش اقتصادی ،اجتماعی بسته بندی از سوی بسیاری از تولید کنندگان کشور به درستی درک نشده است وآگاهی لازم نسبت به آن به عنوان یک ابزار بازاریابی دربازارهای داخلی وخارجی وجودندارد.

کیفیت بسته بندی ایران نسبتبه بسته بندیهای خارجی درسطح بسیار پایینی قراردارد.باتمام اهمیتی که بسته بندیدارد وپیوسته توسط مسئولان به آن اشاره می شود،بسته بندی هنوز هویت صنفی یا صنعتیپیدانکرده وواحدهای تولیدی همچنان برای پیداکردن یک روش یایک ماشین بسته بندی مناسبمحصول خود سردرگم هستند.دراین رابطه می توان به فقدان بسته بندی مناسب درمورد برخیکالاهای صادراتی مانند زعفران اشاره نمود که عموما به صورت فله ای صادر میشود.درپاره ای ازموارد بسته بندی بعضی ازمحموله های صادرشده به کشورهای پیشرفتهبدلیل مغایرت با قوانین مربوط به محیط زیست ،به خودداری واردکنندگان این کشورها ازتحویل گرفتن کالا منتهی شده است.درمواردی بدنبال بی توجهی تولید کنندگان وصادرکنندگان نسبت به استانداردهاوالزامات کشورهای واردکننده ،کالاهای مزبورقابل قبولدر آن کشورها محسوب نشده است دور ریخته ویا مرجوع شده اند

نقش طراحی در صنعت بسته بندی

طراحی دربسته سعی دارد کیفیتکالا را به شکل دقیق تری به نظر مصرف کننده برساندتا علاوه بربرخورداری از اعتمادواطمینان بیشتر به سلامتی کالا،ایجاد جذابیت وگیرایی بالاتری نموده ومصرف کنندهرامجبور به خرید نماید.این شکل طراحی امکان رقابت مطمئن کالا رادر بازارهای رقابتیبه راحتی فراهم می سازد.هنگام طراحی سهولت جابجایی یا مصرف،مسایل مرتبط با با حملونقل وانبار کردن کالا نیز مورد بحث قرار می گیرد.بسته بندی مناسب نقش عمده ایدرموفقیت محصول دارد.طراحی موفق بسته بندی محصول مستلزم تخصصهای مختلف درزمینه تحقیقات علمی،روانشناسی ،هنر وطراحی است.رنگ آمیزی وطراحی بسته بندی متناسب باسلیقه بخشهای مختلف بازار موجب جلب تقاضای بیشتر برای محصول می شود.

مصرف کنندگان امروزی بستهومحصولی را می پسندندکه آسان باز شود،درصورت نیاز به نگهداری محصول قابل استفاده مجدد باشدودرزمان پایان مصرف نیز دورریختن آن آسان باشد.متاسفانه طراحی بسته بندیبصورت علمی درایران وجود نداشته واز موارد ضعف در بسته بندی محصولات کشور میباشد.

روشهای توزیع محصول ونقش آندرساختار بسته بندی

روش توزیع می تواند اثر زیادیبرساختار بسته بندی داشته باشد.تغییر در سیستم توزیع ممکن است منجربه روش جدید بسته بندی محصولات قبلی شود.مثلا تغییر به سمت ناوگان کانتینری باعث کاهش درمیزان بستهبندی خارجی می شود.جزییاتی که دراین مرحله از عملیات باید مورد توجه قرار گیردعبارتنداز:

1. بارگیری وتخلیه: روش حمل ونقل به ناوگان وسایط نقلیه

2. نوع ناوگان: راه آهن ،جاده،دریا،هوا ویا ترکیبی از آنها

3. نقاط مورد نظر: موقعیت نقاط درمحدوده توزیع

4. شرایط آب وهوایی :شرایط درجه حرارت ورطوبت که در طول انبار کردن وتوزیع وجوددارد.

یک بسته بندی خوب از محصول درطیحمل ونقل ،فرایند انبارداری،قفسه مغازه خرده فروشی ودر قفسه خانه مشتری حفاظت میکند.این نوع حفاظت برای تمامی بخشهای در گیر با محصول نظیر تولید وکانالهای توزیعومشتری منافع اقتصادی به بار می آورد.تازمانی که توزیع محصول رادرزمان ومکان مناسبارایه کند ،بسته بندی می تواند به بعد کیفیت محصول از طریق فراهم آوردن درجه مناسبیاز حفاظت در مقابل شکستگی ،فاسد شدن وگم شدن محتویات بیفزاید.هرکدام ازروشهایتوزیعی اعم از هوایی،دریایی،زمینی با پالت،کانتینرو...از نظر تکنولوژیکی قابلدسترسی ،محدودیت ابعاد بسته بندی وفشاروارد برکالاها دارای ویژگیهای خاصی هستندوبهعلت تفاوت این ویژگیها تعارضاتی درتقاضای بکارگیری روشهای فوقوجوددارد.

 


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 157