دانلود مقاله صنعت برق

دانلود مقاله صنعت برق

دانلود مقاله صنعت برق

دانلود مقاله صنعت برق

   دانلود مقاله صنعت برق 

 

 

 

 

جریان الکتریکی                                                      1

تاریخچه برق و الکتریسته                               2

مشخصات جریان الکتریکی                                      2

سرعت رانش                                                4

چگالی جریان الکتریکی                                            4

اشکال مختلف جریان الکتریکی                                 5

اندازه گیری جریان الکتریکی                                    6

قانون اهم                                                               7

آمپر متر چیست؟                                                    9

طرز کار آمپر متر                                                   10

بکار بردن آمپر متر                                       12

مقاومت                                                                  14

تولید                                                                      16

تعاریف الکتریکی                                                     17

تاریخچه تولید جریان الکتریسته                      19

منابع انرژی اولیه بکار رفته در تولید برق                  22

اتصال کوتاه برقی                                                   24

برق اضطراری                                                        26

انتقال توان الکتریکی                                                28

ورودی شبکه برق                                                   29

خروجی شبکه                                                         30

تولید                                                                      32

ژنراتور برقی(الکتریکی)                                           36

دیناموی گرام                                                         38

مولدهای جریان مستقیم                                           42

ماشین های الکتریکی جریان مستقیم                         43

جریان متناوب                                                        44

توزیع برق و تغذیه خانگی                               45

فرکانسهای ACدر کشورها                                     49

تولید برق                                                               55

لرزش دیوارها هم برق تولید می کند                         66

نتیجه گیری                                                            68

منابع                                                                     69

 

 

 

 


جریان الکتریکیدر برق

جریان الکتریکی دربرق، جریان سرعت عبور الکترونها دریک سیم مسی یاجسمرسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به صورت عبوربارهایمثبت تعریف شد. هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریانالکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ،الکترون ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییرینکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیهاز مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، است.

 

تاریخچه برق و الکتریسیته
تاریخ الکتریسیته به 600 سال قبل از میلاد می‌رسد. در داستانهایمیلتوس(Miletus) می‌خوانیم که یککهربا در اثر مالش کاه را جذب می‌کند. مغناطیس از موقعی شناخته شد که مشاهده گردید، بعضی از سنگها مثل مگنیتیت ، آهن رامی‌ربایند. الکتریسیته و مغناطیس ، در ابتدا جداگانه توسعه پیدا کردند، تا این کهدر سال 1825اورستد(Orested) رابطه‌ای بین آنها مشاهدهکرد. بدین ترتیب اگر جریانی از سیم بگذرد می‌تواند یک جسم مغناطیسی را تحت تأثیرقرار دهد. بعدهافارادهکشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس جدااز هم نیستند و درمبحثالکترومغناطیس قرار می‌گیرد.

 

مشخصات جریان الکتریکی
از نظر تاریخی نماد جریانI ، از کلمه آلمانیIntensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی دردستگاهSI ، آمپر است. به همین علت بعضیاوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژهولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.

 

آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی متفاوت است؟
شدت جریان در هر سطح مقطعاز هادی مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار آبی کهدر هر سطح مقطع از لوله عبور می‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوی است، حتیاگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جریان الکتریسیته از این امر ناشی می‌شود کهبارالکتریکی در هادی حفظ می‌شود. در هیچ نقطه‌ای بار الکتریکی نمی‌تواند روی هممتراکم شود و یا از هادی بیرون ریخته شود. به عبارت دیگر در هادی چشمه یا چاهی برایبار الکتریکی وجود ندارد.

 

سرعت رانش
میدانالکتریکیکه بر روی الکترونهای هادی اثر می‌کند، هیچ گونه شتاب برآیندی ایجادنمی‌کند. چونالکترونها پیوسته با یونهای هادی برخورد می‌کنند. لذا انرژی حاصل از شتاب الکترونها به انرژینوسانی شبکه تبدیل می‌شود و الکترونها سرعت جریان متوسط ثابتی (سرعت رانش) درراستای خلاف جهت میدان الکتریکی بدست می‌آورند.

 

چگالی جریان الکتریکی
جریانI یک مشخصه برای اجسام رسانا است و مانندجرم، حجم و ... یک کمیت کلی محسوب می‌شود. در حالی که کمیت ویژه‌ دانستیه یاچگالی جریانj است که یککمیتبرداری است و همواره منسوب به یک نقطه از هادی می‌باشد. در صورتی که جریانالکتریسیته در سطح مقطع یک هادی بطور یکنواخت جاری باشد، چگالی جریان برای تمامنقاط این مقطع برابرj = I/Aاست. دراین رابطهA مساحت سطح مقطع است. بردارj در هر نقطه به طرفی که بار الکتریکی مثبتدر آن نقطه حرکت می‌کند، متوجه است و بدین ترتیب یک الکترون در آن نقطه در جهتj حرکت خواهد کرد.

 

اشکال مختلف جریان الکتریکی
در هادیهای فلزی ، مانند سیمها ، جریان ناشیاز عبور الکترونها است، اما این امر در مورد اکثر هادیهای غیر فلزی صادق نیست. جریان الکتریکی درالکترولیتها ، عبور اتمهای باردار شده به صورت الکتریکی (یونها) است، که در هر دو نوع مثبت ومنفی وجود دارند. برای مثال، یکپیلالکتروشیمیایی ممکن است با آب نمک (یک محلول ازکلرید سدیم) در یک طرف غشا و آب خالص در طرفدیگر ساخته شود. غشا به یونهای مثبت سدیم اجازه عبور می‌دهد، اما به یونهای منفیکلر این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین یک جریان خالص ایجاد می‌شود.

جریانالکتریکی درپلاسما عبور الکترونها ، مانند یونهای مثبت و منفی است. در آب یخ زده و در برخی ازالکترولیتهای جامد ، عبورپروتونها ، جریان الکتریکی را ایجاد می‌کند. نمونه‌هایی هم وجود دارد که علیرغم اینکه درآنها ، الکترونها بارهایی هستند که از نظر فیزیکی حرکت می‌کنند، اما تصور جریانمانند 'حفره‌های (نقاطی که برای خنثی شدن از نظر الکتریکی نیاز به یک الکتروندارند) مثبت متحرک ، قابل فهم تر است. این شرایطی است که در یکنیم هادی نوعp وجود دارد.

 

اندازه گیری جریان الکتریکی
جریان الکتریکی را می‌توان مستقیما توسط یکگالوانومتر اندازه گیری کرد. اما این روش نیاز به قطع مدار دارد که گاهی مشکل است. جریان رامی‌توان بدون قطع مدار و توسط اندازه گیریمیدان مغناطیسیکه جریان تولید می‌کند،محاسبه کرد. ابزارهای مورد نیاز برای این کار شامل سنسورهای اثر هال ، کلمپگیره‌های جریان و سیم پیچهای روگووسکی است.

 

مقاومت الکتریکی
اگراختلاف پتانسیلمعینی را یک بار به دوانتهای سیم مسی و بار دیگر به دو انتهای میله چوبی وصل کنیم، شدت جریانهای حاصل درهر لحظه با هم اختلاف زیادی خواهند داشت. خاصیتی از هادی را که اختلاف مزبور راباعث می‌شود،مقاومتالکتریکی گویند، که آن را باR نشان می‌دهند و مقدار آن برابرR = V/Iاست که در آنV اختلاف پتانسیل بین دوسر سیم وI جریان الکتریکی است. واحد مقاومت الکتریکی اهم یا ولت بر آمپر می‌باشد.

 

توان الکتریکی
یک مدار الکتریکی را در نظر می‌گیریم که حامل جریانI وولتاژV بوده و یک مقاومتRدر آن قرار دارد. بار الکتریکیdq موقع عبور از مقاومتبه اندازهVdq ، ازانرژی پتانسیل الکتریکیخود را از دستمی‌دهد. طبققانونبقای انرژی ، این انرژی در مقاومت به صورت دیگری ، مثلا گرما ظاهر می‌شود. گردر مدت زمانdt ، انرژیdu حاصل شود، در این صورت داریم:

P=du/dt


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 74